ROUWZORG

 

Omhoog
Thuiszorgequipe
Dagcentrum
Rouwzorg
Werkingsgebied
Vormingen
Overleg
Nuttige links
Contact

Vanuit de werkervaring van de thuiszorgequipe en het Coda Hospice is binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen een visie aangaande de uitbouw van  rouwzorg uitgewerkt. De kernidee daarbij is dat de zorg voor de ‘patiënt’ of ‘de gast’ niet ophoudt bij het overlijden, maar dat de begeleiding in het rouwproces doorloopt en deel uitmaakt van de palliatieve begeleiding.

Activiteiten rouwzorg

Onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal nabestaanden nood heeft aan informatieve ondersteuning (cfr. Prof. Dr. J. Van den Bout).

Daar in de regio Noorderkempen door geen enkele instantie op een gestructureerde wijze in de opvang van deze nood wordt voorzien heeft het NPZN hiertoe zelf het initiatief genomen.

Op regelmatige basis wordt een voordracht georganiseerd: ‘En hoe nu verder?…’ waarbij aan nabestaanden inzicht gegeven wordt in wat rouwen inhoudt, zodat zij beter in staat zijn hun eigen rouwproces in handen te nemen.  

Niemand kan de pijn van een verlies wegnemen, maar het luisteren naar emoties en het delen van gedachten en reacties kan voor sommige rouwenden deugddoend zijn. Het NPZN richt gespreksgroepen voor rouwenden in onder deskundige begeleiding. Nabestaanden komen in een kleine groep (max. 8 deelnemers) maandelijks samen gedurende 6 maanden.

In de beginperiode waren de deelnemers voornamelijk nabestaanden van patiënten die door de thuiszorgequipe werden begeleid of van ‘gasten’ die in het Coda Hospice hadden verbleven. De bekendmaking van dit project bij o.a. de huisartsen, de thuisverpleegkundigen en de plaatselijke ziekenhuizen heeft er voor gezorgd dat we nu een ruimer publiek bereiken.  

Individuele begeleiding wordt opgestart op vraag van de nabestaanden of de deskundigen betrokken bij de palliatieve zorg. Bij gebrek aan tijd en middelen blijft deze begeleiding steeds beperkt tot enkele verkennende gesprekken waarin samen met de nabestaande op zoek wordt gegaan naar een vorm van rouwbegeleiding die het meest efficiënt is. 

Zowel de omgeving van een rouwende, als de vrijwilligers en de professionele hulpverleners betrokken bij de palliatieve zorg kunnen beroep doen op de rouwzorgverantwoordelijke voor advies i.v.m.rouwzorg. 

Regelmatig wordt door organisaties beroep gedaan op de rouwzorgverantwoordelijke om voordrachten te houden i.v.m. Verlies en Rouw.  We vertrekken hierbij vanuit de visie dat ‘rouw’ een natuurlijke menselijk proces is dat ieder op een unieke wijze doormaakt. Vaak ervaren rouwenden niet (meer) de nodige ondersteuning van hun omgeving en doen dan beroep op professionele hulpverleners voor begeleiding van ‘een normaal’ rouwproces.

Door sensibilisering trachten we de deelnemers bewust te maken van het belang  van rouwondersteuning door de natuurlijke sociale omgeving . 

Aan diverse hulpverleners in de verzorgende sector wordt vorming gegeven op vraag van de betrokkenen.  De bedoeling is te stimuleren dat hulpverleners aandacht ontwikkelen voor nabestaanden met rouw(klachten), deskundig het rouwproces begeleiden en kunnen inschatten wanneer het om een gecompliceerde rouwproblematiek gaat waarbij doorverwijzing aan te bevelen is.

Vrijwilligers

Sinds enkele jaren werken we ook met vrijwilligers in de rouwzorg. Deze worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen een zesdaagse vorming met bijhorende stageperiode.

Vrijwilligers worden zowel ingeschakeld voor individuele begeleiding als voor groepsbegeleidingen. De groepsbegeleiding gebeurt steeds per twee. 

Natuurlijk zijn we steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wie komt in aanmerking?

·    Mensen die reeds langere tijd actief zijn in het voeren van begeleidende gesprekken,     individueel of in groepsverband, hiervoor een degelijke basisvorming hebben gevolgd en regelmatig deelnemen aan intervisiemomenten. 

·    Beroepskrachten uit de volgende sectoren: maatschappelijk werk, socio-cultureel vormingswerk, psychologische of pedagogische sector.

Enige levenservaring en emotionele stabiliteit zijn wel belangrijk.

Meer informatie: info@npzn.be

 

Agenda